وزارت امور خارجه: شرط دریافت خدمات، رعایت قانون است. یکی از قوانین، رعایت حجاب است

وزارت امور خارجه: شرط دریافت خدمات، رعایت قانون است.  یکی از قوانین، رعایت حجاب است

احمد وحیدی وزیر کشور گفت: «خدمت برای همه مردم است، اما برای دریافت آن باید قوانین مربوطه رعایت شود.» یکی از این قوانین رعایت حجاب است.

وحیدی این سخنان را در پاسخ به سوالی در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد.

وزیر کشور گفت: هیچکس از خدمات محروم نخواهد شد. همه مردم این خدمات را دریافت خواهند کرد و برای دریافت آن باید از قانون و شرایط گفته شده توسط دولت پیروی کنند. برای دریافت هر یک از خدمات باید قوانین مربوطه را رعایت کنند که یکی از این قوانین رعایت حجاب است.

دیدگاهتان را بنویسید