وزیر کشور از بزرگترین پسته و باغ گردو خاورمیانه در ماکو بازدید کرد

وزیر کشور از بزرگترین باغ پسته و گردو خاورمیانه در ماکو بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام شده برای راه اندازی و توسعه این مرکز قرار گرفت.