ویدیوی تلخ و تاثیرگذار از پزشکان ایرانی در عمان

ویدیوی تلخ و تاثیرگذار از پزشکان ایرانی در عمان

انتشار فیلمی تلخ از تعدادی از پزشکان ایرانی در عمان در فضای مجازی که کاربران را تحت تاثیر قرار داد در سال های اخیر مهاجرت پزشکان و پرستاران به موضوعی تبدیل شده است که تهدیدی جدی برای نظام سلامت و کل کشور محسوب می شود. اقتصاد کشور بر اساس گزارش های مختلف، آمار مهاجرت پزشکان و پرستاران به میزان قابل توجهی افزایش یافته و سالانه هزاران پزشک و پرستار ایران را ترک می کنند.