پرداخت شهریه در مدارس ممنوع است

پرداخت شهریه در مدارس ممنوع است

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: موضوع پرداخت مجاز به طور کامل تعریف شده است که بر این اساس مبلغ بیمه در حال حاضر برابر با رقم سال گذشته، میزان کتب درسی و مبلغی که در هنرستان ها برای لباس فرم دانشجویان هنر اخذ می شود، مجاز است.

سیدمیتبی هاشمی بیان کرد: مبالغ دریافتی از مدرسه برای بیمه، کتاب و هزینه لباس فرم مدارس تعیین شده است، بنابراین اخذ پول بیشتر از مدرسه قطعا توسط تیم بازرسی آموزش و پرورش پیگیری می شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه وزارت آموزش و پرورش و آنچه در قانون اساسی آمده است، در هنگام ثبت نام نباید مبلغی غیرقانونی از والدین اخذ شود، گفت: دلیل این امر کمک به جریان ثبت نام دانش آموزان است.

وی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیفتد بخشی از جامعه از شرایط تحصیل محروم می شوند، تصریح کرد: این امر خسارات هنگفتی به کشور وارد می کند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه این نگرانی در سیاست های کلی وزارت آموزش و پرورش در گذشته، میزان کتاب های درسی و میزان دریافتی در هنرستان ها به صراحت و روشنی بیان شده است. برای لباس مدرسه دانش آموزان مجاز است، البته دانش آموزی که لباس سال گذشته دارد دیگر نیازی به خرید لباس نو ندارد.

هاشمی با بیان اینکه مبالغ دیگری نیز در طول سال تحصیلی توسط اولیا به مدرسه اهدا می شود، افزود: این کار در قالب کار انجمن اولیا و مربیان و ایجاد فضایی شفاف با رهبری اصلی با نظارت های انجام شده، بررسی انجام شده است.

وی با بیان اینکه اگر یکی از والدین در معرض این مشکل قرار گرفت می تواند با مراجعه به سایت آموزش و پرورش و قسمت شکایت مشکل را مطرح کند، اظهار داشت: البته بررسی در حال انجام است و در حوزه نظارت مردمی کدهای QR جهت اطلاع اولیا در سطح مدرسه نصب می شود و به صورت ناشناس موضوع بررسی و رضایت اولیا اخذ می گردد.