کارگران ساعتی و ساعتی چقدر حقوق می گیرند؟

کارگران ساعتی و ساعتی چقدر حقوق می گیرند؟

میزان مرخصی و حق بیمه کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های تحت پوشش که کمتر از یک سال در کارگاه مشغول به کار بوده اند باید بر اساس 60 روز و متناسب با آن محاسبه شود. تعداد روزهای کاری سال

بر اساس تنها ماده قانون مربوط به تعیین مرخصی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب سال 1370 شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان موظفند به هر یک از کارگران خود معادل مبلغی معادل 100 میلیون تومان بدهند. 60 روز آخرین حقوق به عنوان مرخصی و پاداش یک سال کار قابل پرداخت، مبلغ پرداختی آن به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین بر اساس تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده اند، بر اساس 60 روز مزد و به نسبت روزهای کار در یک کارگاه محاسبه می شود. سال حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق مصوب شورای عالی کار. مبنای تعیین مرخصی پایان سال برای موضوعات قانون کار است.

* مبنای محاسبه مرخصی و حق بیمه کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالیانه کارگران در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد گروهی و پایه و در واحدهای بدون طرح طبقه بندی، دستمزد ثابت خواهد بود. دستمزد و مزایای ثابت پرداختی بر اساس عملکرد.

* میزان پرداخت عیدی و پاداش پایان سال برای کارگران فصلی و حق الزحمه

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه های تحت پوشش که کمتر از یک سال در کارگاه مشغول به کار بوده اند بر اساس 60 روز و به نسبت 60 روز محاسبه شود. تعداد روزهای کاری در سال همچنین حقوق استفاده شده در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال حقوق بگیران، میانگین حقوق دریافتی آنان با توجه به طول روزهای کاری سال است.

* مبلغ عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

بر اساس ماده 39 قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی کار می کنند، به نسبت ساعات کار محاسبه و پرداخت می شود و عیدی و پاداش از این قاعده کلی مستثنی نیست.

* مبلغ عیدی و پاداش برای کارگران ساعتی

در مورد کارمندان ساعتی که حقوق ثابت ماهیانه ندارند و حقوق آنها ماه به ماه متغیر است، میانگین حقوق سه ماه آخر اشتغال آنها مبنای محاسبه مرخصی و پاداش قرار خواهد گرفت.

* نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولتی مصوب 1374، اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای موضوع قانون کار مصوب 1370 را لغو نکرد. لذا تصمیم در خصوص تعیین عیدی معادل 60 روز از آخرین حقوق مشمولان قانون کار همچنان معتبر است. ضمناً کارگاه در قانون کار به عنوان اعتباری از محل اشتغال کارگران در محل کار تعریف شده است، بنابراین کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از شاغل در بخش خصوصی یا دولتی از دو ماه بیرم و پاداش در پایان سال موضوع تنها ماده قانون مصوب اسفند 1370 شوراي اسلامي شادمان خواهد شد.

مرخصی کارگرانی که در طول سال رابطه خود را با کارفرما قطع می کنند، کارگرانی که ترک یا اخراج می شوند، بازنشسته می شوند یا ارتباط آنها با مغازه در طول سال قطع می شود، به نسبت مدت کار، مستحق مرخصی و پاداش سالیانه خواهند بود.

مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران طبق قانون کار، دستمزد و پاداشی است که کارگر هنگام ورود به شغل مربوطه دریافت می کند. به عبارت دیگر، مزایایی که افراد به نحوی در ارتباط با کار دریافت می کنند جزء دستمزد محسوب می شود، بنابراین اضافه کار، سختی کار و هر آنچه در نتیجه کار به کارگر داده می شود شامل می شود. در دستمزد و باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود. .

در نتیجه، مزایای اجتماعی و تشویقی مانند حمایت خانواده، کمک مسکن، کمک غذایی و افزایش پاداش تولید در دستمزد و در پرداخت کمک‌ها و پاداش‌ها لحاظ نمی‌شود.

طبق تنها ماده قانون مربوط به تعیین مرخصی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 1370 شورای اسلامی، کلیه کارگران مشمول قانون کار فارغ از محل کار و نوع کار. کارگاهی که در آن کار می کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و غیره. مشمول مرخصی سالیانه و پاداش به میزان مقرر در مصوبه فوق خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید