اصلاحیه قانون ارزشیابی معلم در اجرا

اصلاحیه قانون ارزشیابی معلم در اجرا

بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان، تغییرات سیستم استخدامی 1-9-1-6-1 به شرح زیر است:

– ایجاد مصوبه 281) تعیین فوق العاده ارزشیابی معلمان) به منظور صدور تصمیم نهایی در خصوص ارزشیابی معلمان.

پس از دریافت اطلاعات رتبه بندی از سامانه و بررسی آن در جدول مربوطه، 281 رأی قابل صدور می باشد.

ملاحظات مربوط به صدور رأی 281:

1- این تصمیم فقط برای پرسنلی صادر می شود که دارای رتبه معین باشند. بنابراین سیستم اجازه می دهد که صادر شود

به پرسنل دارای رتبه موقت دستور صادر نمی کند.

به صورت جداگانه، فیلد وضعیت رتبه، که شامل دائم، موقت یا بازنشسته است، قابل مشاهده است)

2- صدور حکم تجمعی 281 در صورتی امکان پذیر است که تاریخ اجرای آن 1400/06/31 یا 1400/01/07 باشد.

3- تاریخ اجرای مصوبه 281 برای پرسنل بازنشسته 31/6/1400 باشد.

4- تاریخ اجرای قانون 281 باید با قانون 279 قبلی و تاریخ فایل رتبه بندی دریافتی از وب سرویس مطابقت داشته باشد.

5- شرح جمله واقعه 281 استاندارد و غیر قابل تغییر است.

6- جدول مربوط به رتبه بندی در سامانه پرسنلی باید به طور مستمر به روز شود.

همچنین در هنگام چاپ قضاوت، در صورتی که کارکنان دارای رتبه مشخصی باشند، پرداخت رتبه تحت عنوان فوق رتبه و در صورت موقت بودن، تحت عنوان مزایای رتبه بندی قابل مشاهده است.

دیدگاهتان را بنویسید