اطلاعیه کمیسیون اخلاق در مورد یک پرونده فساد در فوتبال

اطلاعیه کمیسیون اخلاق در مورد یک پرونده فساد در فوتبال

شعبه قضائیه فدراسیون فوتبال با استقلال کامل از اساسنامه فدراسیون فوتبال به موضوع رسیدگی می کند و در صورت احراز تخلف، برای هر فرد فعال در عرصه فوتبال حکم قانونی صادر و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد. .