خبر خوب برای حقوق کارمندان در سال آینده

خبر خوب برای حقوق کارمندان در سال آینده

سید محمدرضا میرتاج الدین، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده گفت: درآمدها حدود 40 درصد، حقوق پایه کارمندان 20 درصد و حداقل کارمندان افزایش یافته است. حقوق به 7 میلیون تغییر یافت.

  بحران بازنشستگی معلمان و کمبود نیرو

دیدگاهتان را بنویسید