کنایه عباس عبدی به گرانی های اخیر; صدای سرآشپزها هم به خاطر شوری غذا بلند می شود

کنایه عباس عبدی به گرانی های اخیر;  صدای سرآشپزها هم به خاطر شوری غذا بلند می شود

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کارد به استخوان اصولگرایان رفته است. صدای سرآشپزها هم به خاطر شوری غذا بلند می شود.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: کارد به استخوان اصولگرایان رفته است. صدای سرآشپزها هم به خاطر شوری غذا بلند می شود.

عباس عبدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دبیر کل حزب متحد: افزایش مداوم قیمت ها همه را خسته کرده است، نیازمند تحول عمیق در کشور هستیم.

معلوم می شود که چاقو به استخوان اصولگرایان رسیده است. صدای سرآشپزها هم به خاطر شوری غذا بلند می شود.»