امنیت مردم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی، خط قرمز جمهوری اسلامی ایران را امنیت مردم دانست و از وزارت امور خارجه خواست فشار دیپلماتیک لازم را بر کشورهای پاکستان و پاکستان اعمال کند. افغانستان و برخی از دولت هایی که از تروریست ها حمایت می کنند و آن را علیه آنها ثابت می کنند