شناختن، ایستادگی و تبیین حقایق برای جامعه، شروط اثربخشی یک فکر و اندیشه بالنده است + فیلم

رئیس:

رئیس جمهور در سومین کنگره بین المللی بزرگداشت اندیشه های علامه مصباح یزدی گفت: شایعه پردازان نیز افراد صاحب فهم را از میدان خارج می کنند و میدان بیان حقیقت را از آنان می گیرند.